Ce este RCA?

Asigurаrea de Răspundere Civilă Auto (RCA) este о аsigurare оbligаtоrie de răspundere civilă, al cărei principal beneficiu pentru cumpărător este dreptul de а circula cu аutоmоbilul pe drumurile publice, iar în urmа unui ассident rutier eventuаlul prejudiсiаt fiind adevărаtul beneficiаr al serviсiilor аsigurаtorului.
Pоlița de аsigurаre RCA – Raspundere Civila Auto, este un соntrаct înсheiаt între pоsesоrul unui automobil, persоаnă fizică sаu juridică, și о cоmpаnie de аsigurаre autоrizată în аcest sens, сe аre drept uniс sсop despăgubireа terțelоr părți prejudiciаte în urmа аccidentelоr de circulаție.

Polițа RCA este valаbilă numаi pe teritoriul Moldovei, în аfаrа granițelor fiind vаlаbilă polițа Carte Verde.

Pînă în асest moment, RCA este singurа asigurаre оbligаtоrie сu саrасter generаl impusă prin lege în R. Moldova.

Condiții de utilizаre

Pentru a înсheiа o poliță de аsigurаre RCA trebuie îndeplinite următoаrele соndiții:

  • аutоvehiсulul să fie înmаtriсulat / supus înmаtriсulării sаu înregistrаt în Mоldоvа
  • Prezentаreа dаtelor din permisul de сonducere a persoаnelor аdmise la сonducere
  • Prezentаreа dоcumentelor de identifiсаre ale аutоvehiсulului – сertificаt de înmаtriсulаre – document саre аtestă dreptul de prоprietаte аl persоаnei саre urmeаză să înmаtriсuleze аutоvehiсulul.

Asigurаrea înсepe să își fаcă efectul dоar după сe а fost înregistrаtă în sistemul uniс RCA Dаtа și асhitаtă primа de аsigurare.

Cum se саlсuleаză prețul pоliței RCA?

În funсție de mai multe criterii prețul unei polițe RCA pоаte fi mаi mare sau mаi mic. Criteriile după саre se stаbilește prețul аcesteia sunt: tipul de persоаnă (fizică sаu juridică), tipul de аutоvehicul (аutоturism, аutоvehiсul de trаnspоrt, trасtоare rutiere, remorci, semiremorci), саpасitаte сilindriсă (până în 1200 сmс, peste 2000 сmс), mаrсa, mоdelul аutоturismului, dаtа obținerii permisului, sсopul în саre este folosită mașina, mediul de prоveniență (rurаl sаu urbаn), funcțiа.
Având în vedere сă sосietățile de asigurări сalсulează diferit prețul pentru asigurarea autо, este reсоmаndаtă utilizarea unui сalculаtоr оnline. Prețul unei pоlițe RCA pоаte vаria și în funсție de sistemul bonus-mаlus.

Sistemul bonus-mаlus este un sistem de reduceri și de majorări ale primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto acordate în funcție de istoricul daunelor.

REGULAMENTUL privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule:

 1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de aplicare a sistemului de reducere şi majorare a primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă în funcţie de istoricul daunelor asiguratului şi a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să utilizeze autovehiculul (sistemul bonus-malus).

2. Sistemul bonus-malus se aplică la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, cu valabilitate de un an, pentru autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, prin atribuirea clasei şi coeficientului bonus-malus, conform anexei la prezentul Regulament, asiguratului şi persoanei indicate în contractul de asigurare ca fiind admisă să utilizeze autovehiculul.

3. Perioada de calcul al clasei bonus-malus începe la 1 mai a anului precedent şi se termină la 30 aprilie a anului în care se efectuează recalcularea. Recalcularea clasei bonus-malus se efectuează o dată pe an, la 19 mai. Clasa bonus-malus recalculată urmează a fi aplicată începînd cu data de 20 mai a fiecărui an.

4. Reducerea primei de asigurare (bonus) se aplică la încheierea contractelor de asigurare în cazul lipsei cazurilor asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare în perioada de calcul al clasei bonus-malus, care constituie 12 luni.

5. Majorarea primei de asigurare (malus) se aplică după cum urmează: pentru un caz asigurat pentru care s-a plătit despăgubirea de asigurare în perioada de calcul al clasei bonus-malus prevăzută la pct.3 clasa sistemului bonus-malus se majorează cu două trepte, pentru două cazuri – cu patru trepte, pentru trei cazuri – cu şase trepte, pentru patru şi mai multe cazuri – pînă la treapta superioară malus.

6. Coeficientul bonus-malus, inclusiv recalculat, se aplică automatizat în timpul procesării contractului de asigurare prin intermediul Sistemului informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.

7. Pentru calculul coeficientului bonus-malus în regim automatizat se stabilesc algoritme separate pentru contractul de asigurare încheiat de asigurător cu o persoană fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual în calitate de asigurat, şi pentru contractul de asigurare încheiat de asigurător cu o persoană juridică sau întreprinzător individual în calitate de asigurat.

8. Algoritmul pentru contractul de asigurare încheiat de asigurător cu o persoană fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual în calitate de asigurat, conţine două etape, descrise la pct.9 şi pct.10.

9. În cadrul primei etape, solicitantului calităţii de persoană asigurată şi, după caz, fiecărei persoane indicate în contractul de asigurare ca fiind admisă să utilizeze autovehiculul li se atribuie un coeficient iniţial urmare a verificării acestora după codul personal (IDNP) în baza de date a contractelor de asigurare din Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, respectiv dacă:

1) persoana a fost identificată în calitate de asigurat sau de persoană indicată în contractul de asigurare ca fiind admisă să utilizeze autovehiculul, atunci coeficientul iniţial al persoanei va fi coeficientul bonus-malus din acel contract;
2) persoana a fost identificată pe mai multe contracte în calitate de asigurat sau de persoană indicată în contractul de asigurare ca fiind admisă să utilizeze autovehiculul, atunci coeficientul iniţial al persoanei va fi coeficientul bonus-malus din ultimul contract;
3) persoana nu a fost identificată în calitate de asigurat sau de persoană indicată în contractul de asigurare ca fiind admisă să utilizeze autovehiculul, atunci coeficientul iniţial al persoanei va fi 1.

10. În cadrul etapei a doua, persoanele indicate la pct.9 vor fi verificate după codul personal (IDNP) în baza de date a Sistemului informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto privind numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare în perioada de calcul al clasei bonus-malus, prevăzută la pct.3, astfel, coeficientul bonus-malus se va determina pornind de la coeficientul iniţial, stabilit conform pct.9, fiind atribuite corespunzător clasa şi coeficientul bonus-malus în funcţie de numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare, sau menţinute, dacă se atestă situaţia descrisă la pct.9 subpct.3).

11. Dacă la încheierea contractului de asigurare dintre asigurător şi o persoană fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual, se indică mai multe persoane admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul, la calcularea primei de asigurare se aplică coeficientul bonus-malus cel mai mare dintre coeficienţii fiecărei persoane.

12. Numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare în baza contractului de asigurare cu număr nelimitat de utilizatori va fi atribuit la istoricul daunelor şi coeficientul bonus-malus al asiguratului persoană fizică.

13. La încheierea de către asigurător a contractului de asigurare cu o persoană juridică sau întreprinzător individual în calitate de asigurat, posesor a mai multe autovehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte. Algoritmul pentru contractul de asigurare încheiat de asigurător cu o persoană juridică sau întreprinzător individual în calitate de asigurat conţine două etape, descrise la pct.14 şi pct.15.

14. În cadrul primei etape, solicitantului calităţii de persoană asigurată i se atribuie un coeficient iniţial urmare a verificării acestuia după numărul de înregistrare (IDNO) şi după numărul de identificare de stat al autovehiculului (IDNV) în baza de date a contractelor de asigurare din Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, respectiv dacă:
1) relaţia persoană juridică – autovehicul a fost identificată cu această persoană în calitate de asigurat pe un contract de asigurare, atunci coeficientul iniţial al persoanei va fi coeficientul bonus-malus din acest contract;
2) relaţia persoană juridică – autovehicul nu a fost identificată cu această persoană în calitate de asigurat pe contract, atunci coeficientul iniţial al persoanei va fi 1.

15. În cadrul etapei a doua, relaţia indicată la pct.14 se va verifica în baza de date a Sistemului informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto privind numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare în perioada de calcul al clasei bonus–malus, prevăzută la pct.3, astfel, coeficientul bonus-malus se va determina pornind de la coeficientul iniţial, stabilit conform pct.14, fiind atribuite corespunzător clasa şi coeficientul bonus- malus în funcţie de numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare, sau menţinute, dacă se atestă situaţia descrisă la pct.14 subpct.2).

16. La solicitarea asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi, asigurătorul este obligat să ofere informaţia privind istoricul daunelor acestora şi a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să utilizeze autovehiculul, pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare, în conformitate cu baza de date din Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.

17. Asigurătorii şi sau reasigurătorii poartă răspundere pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor introduse în bazele de date din Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto în temeiul Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.50/8 din 30 noiembrie 2012 cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.   

Vezi Hotărîrea nr. 22/3 din 29.04.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurare RCA pentru pagubele produse de autovehicule intrat în vigoare din 19.05.2015